Inkoop voorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden Coöperatie Energiebos Boerakker U.A.

Artikel 1 Definities:

De rechtspersoon: de Coöperatie Energiebos Boerakker U.A. in haar hoedanigheid van koper of opdrachtgever of ter zake van enig onderwerp van deze voorwaarden bevoegde organen dan wel de daartoe speciaal gemandateerde personen.

Wederpartij: de verkoper, opdrachtnemer, leverancier of aannemer.

Zaken: de te leveren goederen en of diensten, zoals beschreven in de order.

Specificatie: een omschrijving van de eigenschappen waaraan de te leveren zaken moeten voldoen teneinde te beantwoorden aan het gestelde gebruiksdoel.

Diensten en dienstverleningen: alle voorkomende werkzaamheden door de Coöperatie aan de wederpartij zijn opgedragen al dan niet met gelijktijdige medelevering van zaken en ongeacht de vorm (aanbesteding, regie, enz.) waarin de opdracht is verstrekt.

Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen de Coöperatie en leverancier betreffende de levering/onderhoud van zaken.

Order: een vastgelegd verzoek van de Coöperatie aan de wederpartij tot het leveren van zaken, het verrichten van diensten of het uitvoeren van werken.

Levering: het (fysiek) overgaan van de zaak van de wederpartij naar de Coöperatie.

Inschrijving: een schriftelijke aanmelding tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van zaken.

Artikel 2 Toepasselijkheid:

1. De inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offerte aanvragen, orders, aanbiedingen en overeenkomsten tot het leveren van zaken en het verrichten van diensten aan de Coöperatie of het uitvoeren van werken voor de Coöperatie en gelden ten volle, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2. De algemene leverings-en verkoopvoorwaarden van de wederpartij zijn uitdrukkelijk niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

3. Op alle door de Coöperatie gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

4. Voor alle door de Coöperatie gesloten overeenkomsten geldt dat door de wederpartij bij de productie va zaken en uitvoering v an werkzaamheden wordt voldaan aan de geldende veiligheidswetgeving, arbeidswetgeving en milieuwetgeving.

Artikel 3 Geldigheidsduur van een aanbod:

Een aanbod van een wederpartij is onherroepelijk gedurende een termijn van minimaal 30 dagen na ontvangst door de Coöperatie, tenzij de uitnodiging van de Coöperatie tot het doen van een aanbod een afwijkende termijn inhoudt. In geval van een inschrijving vangt de termijn aan op de dag dat de inschrijving sluit.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst:

1. Er komt slechts een overeenkomst tot stand indien de Directie van de Coöperatie tot het aangaan van een overeenkomst heeft besloten, dan wel een lid van de Directie of bevoegd medewerker van de Coöperatie daartoe heeft besloten.

2. De Coöperatie wordt bij de ondertekening dan wel de schriftelijke bevestiging vertegenwoordigd door minimaal twee (gezamenlijk) daartoe bevoegde functionarissen van de Coöperatie, indien de overeenkomst het bedrag van € 5.000 (vijfduizend Euro) overstijgt.

3. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de Coöperatie een aanbod van de wederpartij schriftelijk aanvaardt.

4. Ook in geval een overeenkomst mondeling wordt aangegaan zal deze alsnog eerst door de Coöperatie schriftelijk bevestigd moeten worden.

5. Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk plaatsvinden.

6. Alle orders en wijzigingsorders van de Coöperatie dienen binnen 14 dagen schriftelijk te worden bevestigd door retournering van een door de wederpartij getekende kopie van de order of wijzigingsorder, tenzij in de opdracht een andere termijn is vermeld. De Coöperatie kan een order annuleren zolang er nog geen orderbevestiging is ontvangen.

Artikel 5 Prijs:

1. De overeengekomen prijs is vast en geldt voor levering van goederen franco huis aan de Coöperatie of een nader door haar opgeven adres in Nederland. In deze prijs zijn begrepen de verpakkings-, vracht- en verzekeringskosten. Alle valutarisico ́s, douanekosten en in-en uitvoerrechten zijn voor rekening van de wederpartij.

2. Bij uitvoering van de werkzaamheden op basis van uurtarieven en/of eenheidshandelingen moeten de werkstaten met werktijden c.q. eenheidshandelingen door de Coöperatie worden afgetekend en dient een kopie aan de Coöperatie te worden verstrekt. Niet voor akkoord getekende uren c.q. eenheidshandelingen worden niet vergoed.

3. Zogeheten meerwerk dient vooraf overeengekomen te zijn, alvorens voor vergoeding in aanmerking te komen.

Artikel 6 Betaling:

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal betaling plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, indien de levering is goedgekeurd en alle bijbehorende documentatie zoals tekeningen, kwaliteits-en garantiecertificaten, service-manuals, instructieboeken en handleidingen zijn ontvangen. Betalingen verricht binnen 14 i.p.v. 30 dagen worden uitgevoerd met een korting van 2%. De Coöperatie is gerechtigd de betaling op te schorten, totdat de wederpartij aan al haar openstaande verplichtingen heeft voldaan.

2. De wederpartij is verplicht op de factuur en begeleidende documenten het ordernummer van de Coöperatie te vermelden. Bij niet-vermelding van één of meer relevante gegevens kan de betalingsverplichting worden opgeschort totdat bedoelde gegevens in goede orde zijn ontvangen. De wederpartij wordt hiervan op de hoogte gesteld. Tevens dient de factuur een specificatie van de kosten te bevatten, zulks ten genoegen van de Coöperatie.

3. De Coöperatie kan verlangen dat de wederpartij voor haar rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een voor de Coöperatie acceptabele bankinstelling om de nakoming van de verplichtingen door de wederpartij zeker te stellen.

4. Betaling van de leverantie ontslaat de wederpartij niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of deze inkoopvoorwaarden.

Artikel 7 Kwaliteit:

1. De wederpartij garandeert dat al het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst en dat het beschikt over de eigenschappen en specificaties, die zijn overeengekomen, vrij zijn van gebreken, geschikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn bestemd en voldoen aan de wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften, alsmede aan de eisen van de binnen de betreffende branche gehanteerde veiligheids-en kwaliteitsnormen, alle zoals deze gelden op het moment van levering.

2. Indien de Coöperatie constateert, dat het geleverde kwalitatief niet (geheel of gedeeltelijk) voldoet aan hetgeen de wederpartij conform de overeenkomst heeft gegarandeerd, is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

3. Diensten dienen nauwkeurig en door ter zake deskundig en vakbekwaam personeel te geschieden onder behoorlijke leiding en toezicht van de wederpartij.

4. Het personeel van de wederpartij, of via de wederpartij ingezet personeel van onderaannemers, dient zich te houden aan de instructies, die de Coöperatie nodig oordeelt in verband met de orde, de geregelde gang of de veiligheid der werkzaamheden. Alle personeel, zijnde niet in dienst van de Coöperatie, maar wel bij uitvoering van diensten betrokken vallen onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij.

5. De wederpartij is verplicht de wettelijke arbo- en veiligheidsbepalingen en voorschriften op te volgen, zonder dat hierdoor voor de Coöperatie kosten optreden.

Artikel 8 Keuring en beproeving:

1.De Coöperatie is gerechtigd de te leveren zaken voor of na de levering te keuren en/of te beproeven.

2. Ingeval van de levering van een product of door de wederpartij ontwikkeld product, is de wederpartij verplicht de keurende instantie tijdig in te lichten omtrent het tijdstip waarop de zaak gereed is voor keuring of beproeving, teneinde de Coöperatie in de gelegenheid te stellen daarbij vertegenwoordigd te zijn. Bovendien is de wederpartij verplicht de Coöperatie alle voor een keuring of beproeving benodigde informatie en faciliteiten te verstrekken. De keuringskosten, inclusief ten behoeve van de keuring extra te leveren volume, zijn voor rekening van de wederpartij, uitgezonderd de personele kosten van de Coöperatie. Keuring kan wettelijk zijn voorgeschreven, op initiatief van de wederpartij of op verzoek van de Coöperatie plaatsvinden.

3. De Coöperatie is verplicht binnen een redelijke termijn na levering de mededeling te doen, dat hetgeen is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt.

4. De goedkeuring, beproeving of aanvaarding van de levering ontslaat de wederpartij niet van enige garantie of aansprakelijkheid voortvloeiend uit de overeenkomst en/of deze inkoopvoorwaarden.

5. Onverminderd alle andere rechten en vorderingen van de Coöperatie heeft zij het recht om bij afkeuring van de geleverde zaak, een deel van de geleverde zaak of nog te leveren zaak, binnen een door haar te stellen redelijke termijn van de wederpartij te verlangen: -levering van het ontbrekende of -herstel van de geleverde zaak of -vervanging van de geleverde zaak, zonder tot enige extra betaling of vergoeding jegens de wederpartij gehouden te zijn of -levering van hetgeen is overeengekomen.

Artikel 9 Garantie:

1. De wederpartij garandeert dat de geleverde zaken voldoen aan hetgeen is overeengekomen gedurende twaalf maanden na levering c.q. gebruiksklare oplevering daarvan of langer indien schriftelijk overeengekomen. Indien de zaken deel uitmaken van een groter object, bijvoorbeeld een gebouw of technische installatie, dan vangt de garantietermijn van twaalf maanden aan bij de oplevering van het grotere object, ongeacht door wie het overige gedeelte van het object is vervaardigd of geleverd.

2. Alle aan het herstel, de vervanging van het gebrek en de weer ingebruikstelling van zaken of aan het grotere object verbonden kosten, komen voor rekening van de wederpartij.

3. De Coöperatie is gerechtigd, indien de wederpartij het gebrek niet binnen een redelijke termijn herstelt, opheft of wegneemt, het nodige op kosten van de wederpartij uit te voeren, of te doen uitvoeren. De wederpartij zal hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld.

4. Met betrekking tot vervangende of herstelde zaken vangt, vanaf de levering c.q. de ingebruikstelling daarvan, over het geheel van de zaak opnieuw een garantieperiode van twaalf maanden aan.

Artikel 10 Levertijd en aflevering:

1. Levering geschiedt franco huis, of op de overeengekomen plaats van levering, stipt op het overeengekomen tijdstip en/of binnen de overeengekomen termijn.

2. Onverminderd het recht van de Coöperatie om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen en onverminderd het recht van de Coöperatie tot ontbinding overeenkomstig het bepaalde in artikel 20, heeft zij de bevoegdheid om bij iedere tekortkoming van de wederpartij met betrekking tot het bepaalde in lid 1 van dit artikel, aan de wederpartij een direct opeisbare boete op te leggen tot een maximum van 5% van de koopprijs van de gehele order.

3. Zodra de wederpartij weet of behoort te weten dat de levering niet, niet tijdig of niet naar behoren zal plaatsvinden, geeft zij hiervan onmiddellijk schriftelijk kennis aan de Coöperatie onder vermelding van de redenen van deze tekortkoming. Ten gevolge hiervan kan de overeenkomst door de Coöperatie worden ontbonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 van deze inkoopvoorwaarden.

4. Indien de zaken niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats zijn afgeleverd, is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Artikel 11 Verpakking:

1. De zaken dienen voor zover nodig behoorlijk en veilig te zijn verpakt en gemerkt, en dienen de plaats van bestemming in goede staat te bereiken.

2. De Coöperatie heeft te allen tijde de bevoegdheid verpakkingsmaterialen aan de wederpartij te retourneren.

3. Retourzending van verpakkingsmaterialen geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij naar het verzendadres van de wederpartij.

4. De verpakking dient op een zoveel mogelijk milieuvriendelijke wijze te geschieden en het verpakkingsmateriaal dient zoveel mogelijk milieuvriendelijk te zijn.

Artikel 12 Wijzigingen:

1. De Coöperatie is te allen tijde bevoegd in overleg met de wederpartij de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren zaken te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen.

2. Indien een wijziging naar het oordeel van de wederpartij gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van levering, is wederpartij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, de Coöperatie hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 8 dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van de Coöperatie onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg treden, totdat overeenstemming is bereikt.

Artikel 13 Tekeningen, modellen, schetsen, ontwerpen etc.:

1. Alle zaken, tekeningen, modellen, schetsen, ontwerpen, gereedschappen, specificaties, bestekken en instructies die de Coöperatie in het kader van de overeenkomst aan de wederpartij heeft verstrekt, of die de wederpartij in het kader van de overeenkomst heeft vervaardigd of heeft laten vervaardigen, blijven of worden eigendom van de Coöperatie en maken onderdeel uit van de overeenkomst. De wederpartij is verplicht deze zaken en bescheiden van duidelijke kenmerken te voorzien.

2. De wederpartij zal de in dit artikel genoemde zaken en bescheiden zo spoedig mogelijk dan wel uiterlijk bij de laatste overeengekomen levering aan de Coöperatie terugzenden, bij gebreke waarvan de Coöperatie haar betalingsverplichtingen mag opschorten of de kosten van vervanging van de niet teruggezonden zaken in mindering mag brengen op de aan de wederpartij te verrichten betalingen.

Artikel 14 Eigendom en risico:

1. Het eigendom en het risico van de zaken gaan over van de wederpartij op de Coöperatie op het moment van volledige aflevering. Als de Coöperatie de zaken overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van deze inkoopvoorwaarden afkeurt, blijven het risico en de eigendom bij de wederpartij.

Artikel 15 Industriële en intellectuele eigendom:

1. De wederpartij garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen doorverkoop, van de door haar geleverde zaken, of van de door haar ten behoeve van de Coöperatie gekocht of vervaardigde hulpmiddelen, geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of andere rechten van derden.

2. De wederpartij vrijwaart de Coöperatie voor aanspraken, die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten en zal de Coöperatie alle schade vergoeden die het gevolg is van enige inbreuk.

Artikel 16 Geheimhouding:

1. De wederpartij verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van tekeningen, modellen, constructieschema’s, technische bescheiden en andere informatie en kennis in de ruimste zin van het woord, afkomstig van de Coöperatie, of die inzake de levering ter kennis van de wederpartij zijn gebracht of gekomen. Deze informatie is en blijft eigendom van de Coöperatie.

Artikel 17 Aansprakelijkheid:

1. De wederpartij is bij uitvoering van de overeenkomst jegens de Coöperatie aansprakelijk voor alle schade, gevolgschade daaronder begrepen, en gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden of welke andere schade dan ook.

2. De wederpartij vrijwaart de Coöperatie ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door de wederpartij.

3. De wederpartij dient zich tegen aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel voldoende te verzekeren en verleent de Coöperatie desgewenst inzage in de betreffende polissen.

4. De Coöperatie is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel van welke aard ook en op welke wijze ontstaan of toegebracht aan de wederpartij of aan de wederpartij toebehorende goederen of bij hem in dienst zijnde personen of derden die de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst inzet, een en ander behoudens opzet of grove schuld van de Coöperatie.

Wet Ketenaansprakelijkheid

Artikel 18 Verzekering:

1. De wederpartij is verplicht de zaken, die zij ter bewerking of verwerking in het kader van de overeenkomst met de Coöperatie ontvangt, dan wel voor de Coöperatie onder zich houdt op de gebruikelijke polisvoorwaarden te verzekeren tegen schade, verlies of diefstal. Op verzoek van de Coöperatie dient een kopie van deze polis aan haar te worden overgelegd.

2. Ingeval de wederpartij zaken voor de Coöperatie houdt, is zij verplicht om de Coöperatie na een daartoe strekkend verzoek als medeverzekerde in de betreffende polissen te laten vermelden.

Artikel 19 Overdracht van verplichtingen:

1. De wederpartij is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze voorwaarden en de daarop gebaseerde overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de Coöperatie aan derden over te dragen. Aan deze toestemming kunnen door de Coöperatie nadere voorwaarden worden verbonden.

Artikel 20 Ontbinding:

1. Onverminderd alle andere rechten tot ontbinding en het recht op schadevergoeding is de Coöperatie bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst door een schriftelijke verklaring en zonder nadere ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

– de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst;

– de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of aan haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend;

– door of vanwege de wederpartij enig voordeel is aangeboden of is verschaft aan ondergeschikten van de Coöperatie persoonlijk.

2. Indien de overeenkomst is ontbonden is de wederpartij verplicht de prijs en kosten, voor zover reeds betaald, aan de Coöperatie, terug te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente over het betaalde bedrag vanaf de dag waarop dit is betaald. Indien de overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden betreft het een evenredige terugbetaling, alleen voor zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.

3. Door de ontbinding worden de openstaande vorderingen door de Coöperatie onmiddellijk opeisbaar.

4. De wederpartij verplicht zich op het eerste moment dat de wederpartij weet van een aanvraag van haar faillissement of surseance van betaling hiervan onmiddellijk mededeling te doen aan de Coöperatie. Ook bij verlening van surseance of faillietverklaring dient de wederpartij hiervan onmiddellijk mededeling te doen.

5. De Coöperatie behoudt zich het recht voor bij prijsverhogingen de overeenkomst te ontbinden.

6. In geval van ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel is de Coöperatie nimmer tot welke vorm van schadevergoeding ook gehouden. De wederpartij is gehouden de Coöperatie te vrijwaren ter zake van vorderingen van derden die ten gevolge van de ontbinding mochten ontstaan.

Artikel 21 Geschillen:

1. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg of door arbitrage tot een oplossing worden gebracht. Indien partijen niet tot een oplossing komen zullen de geschillen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen dat schriftelijk en aangetekend verklaart.

Artikel 22 Onderaannemers

1. Door de wederpartij ingezette onderaannemers dienen aan dezelfde eisen te voldoen als de wederpartij zelf.

2. Aan personen, ingezet door de wederpartij, kan de Coöperatie de toegang tot de terreinen van de Coöperatie, mits gemotiveerd, ontzeggen, in welk geval de wederpartij onverwijld ander personeel moet inschakelen.